İçeriğe atla

Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT) cihazları

Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT) Cihazları

Akut Böbrek Hasarı (ABH) için standart tedavide farklı seçenekler

 • Sürekli venö-venöz hemodiyaliz (CVVHD)
 • Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (CVVH)
 • Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (CVVHDF)
İlk bakışta SRRT
Vücuttan sıvıyı dengeli bir şekilde uzaklaştırarak, başarılı volüm kontrolü sağlar.
Bikarbonat içeren hemofiltrasyon solüsyonları ile daha etkin tedavi sağlanır.
Üremik toksinleri uzaklaştırır.
Elektrolit ve asit - baz anormalliklerini düzeltir.
Ekstrakorporeal kan devresi gerektirir (“venö-venöz giriş”).
Sürekli bir tedavidir, ancak zaman zaman tedavi kesintiye uğrayabilir – örn; solüsyon veya atık torbası değişiklikleri, damar yolu problemleri, BT taraması ve benzeri şeylere bağlı olarak.

Avantajlı SRRT çeşitleri: CVVHD ve post dilüsyon CVVHDF

 • CVVHD ve post CVVHDF, SRRT solüsyonlarının etkin kullanımına olanak sağlar. Predilüsyon yönteminde üremik toksinler seyreltildiği için SRRT’de solüsyon kullanımının etkinliğini azaltır.
 • CVVHD ve post CVVHDF ile minimal veya sınırlı hemokonsantrasyon daha iyi filtre ömrüne katkıda bulunur. Sadece post CVVH, pratikte gerçekleştirmesi zor olan ve hemokonsantrasyonu sınırlandırılmak için yüksek kan akışları gerektiren bir tedavi yaklaşımıdır

multiFiltrate Ci-Ca®  EMiC®2

Ci-Ca® ve EMiC®2’nin eş zamanlı kullanımı ile  hasta artan orta büyüklükteki molekül klirensinin yanısıra Ci-Ca CVVHD protokolünden de yararlanır.

Daha fazla bilgi için, bkz. SRRT ve plazmaferez filtreler

 

Sürekli Venö-Venöz Hemodiyaliz (CVVHD)
Sürekli Venö-Venöz Hemodiyaliz (CVVHD)

Sürekli Venö-Venöz Hemodiyaliz (CVVHD)

CVVHD difüzyon temeline dayanan bir tedavidir. Kan, filtrenin kan tarafına gönderilirken diyalizat buna karşı akım olarak akar. Karşı akım difüzyonu, difüzyon gradientini böylece klirensi optimize eder. Pratikte CVVHD’de diyalizat akışı, kan akımından bariz bir şekilde yavaştır, bu nedenle klirens diyalizat akışı ile yakından ilişkilidir.

Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (CVVH)

CVVH konveksiyon temeline dayanan bir tedavidir. Kan, filtrenin kan bölmesine pompalanır ve filtrat pompasının aksiyonu ile önemli ölçüde filtrat akışı üretilir. Bu filtrat akışının filtre öncesi veya sonrası replasman sıvısı infüzyonu ile kompanze edilmesi gerekir. Bu yolla solüt uzaklaştırmasını hızlandıracak yüksek filtrat akışları elde edilebilinir.

Post-dilüsyon Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (Post-CVVH)

Post-dilüsyon Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (Post-CVVH)

Pre-dilüsyon Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (Pre-CVVH)

Pre-dilüsyon Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (Pre-CVVH)

Pre ve post-dilüsyon Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (Pre-Post CVVH)

Pre ve post-dilüsyonda Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (Pre-Post CVVH)

Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (CVVHDF)

CVVHDF hem difüzyon hem de konveksiyon tedavilerinin birleşimidir. Kan, filtrenin kan tarafına gönderilirken filtrat pompasının aksiyonu ile de önemli ölçüde filtrat akışı üretilir. Bu filtrat akışının filtre öncesi veya sonrası replasman sıvısı infüzyonu ile kompanze edilmesi gerekir. Bu konvektif klirenste sonuçlanan, membran boyunca plazma sıvısının filtrasyonu ile paraleldir.

Predilüsyon Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (Pre-CVVHDF)
Predilüsyon Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (Pre-CVVHDF)
Postdilüsyon Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (Post-CVVHDF)
Postdilüsyon Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (Post-CVVHDF)

SRRT vs. iHD

Akut böbrek hasarının (ABH) tedavisi için renal replasman tedavileri (RRT) çoğunlukla ekstrakorporal sistemde kanın temizlenmesi ile gerçekleşir. Ekstrakorporal sistemde kanın temizlenmesi yöntemleri arasında, ABH tedavisinde genellikle SRRT ve aralıklı hemodiyaliz (iHD)  kullanılmaktadır. Aralıklı hemodiyaliz, aksi belirtilmedikçe kronik diyaliz hastalarına uygulanan RRT (örneğin, 4 saatlik HD) anlamına gelmektedir.

SLEDD

SRRT ve iHD’ye ek olarak, bazı merkezlerde hibrid tedaviler de kullanılmaktadır. Bu hibrid tedaviler aşağıdaki şekilde olabilir:

 • Daha düşük kan ve diyalizat akışına izin veren daha uzun tedavi süresi (örn, seans başına 8-12 saat arası).
 • Günlük uygulama (veya hemen hemen her gün).
   

Hibrid tedavilerden biri , yavaş (nispeten düşük kan ve diyalizat akışları anlamına gelir), uzun süreli (sürenin 4-5 saatlik iHD süresinin aşılması anlamına gelir) ve günlük uygulanan SLEDD’dir (Yavaş Uzun Süreli Günlük Diyaliz).

Etkinlik ve hastanın tolere edebilirliği açısından bu tedavi şekilleri SRRT ve iHD arasında bir yerde düşünülebilir.

SRRT ve iHD’nin avantajları.

 • SRRT tedavisi daha istikrarlı ve daha yavaştır
 • iHD tedavisi hastadaki değişimlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlar
 • SRRT ile renal iyileşmenin daha iyi olduğu ve hastaların ABH sonrası kronik diyaliz bağımlılığının büyük olasılıkla azaldığı görülmüştür.
 • Mortalite açısından herhangi bir fark gösterilememiştir
SRRT Avantajları iHD Avantajları
 
 • Daha yavaş sıvı uzaklaştırması mümkündür
  • Daha iyi hemodinamik stabilite
  • İnfüzyon / parenteral beslenme kısıtlamasına gerek yoktur
 • Daha yavaş, daha hafif metabolik / ozmotik dalgalanmalar
  • Daha düşük serebral ödem riski
 • Sürekli klirense bağlı olarak daha yüksek tedavi dozu mümkündür
 • Böbrek fonksiyonlarının daha iyi iyileşmesi
   
 
 • Daha hızlı detoksifikasyon, örneğin, hiperkaleminin daha hızlı düzeltilmesi
 • Hasta sadece birkaç saat hareketsiz kalır
 • Sınırlı antikoagülasyon gereksinimi, antikoagülasyon olmadan da  tedavi uygulayabilme olasılığı
  

Farklı kıtalardan birçok büyük araştırma SRRT ile daha iyi renal iyileşme sağlandığını göstermiştir. 1,2,3

Bu ve birçok ileri araştırmanın özetini Schneider ve ark. bir meta-analizde özetlemişlerdir. Başlangıçta intermitan RRT modalitesi ile ABH tedavisine başlayan hastaların “SRRT alanlara kıyasla” 1,7 kat daha fazla diyaliz bağımlılığı gelişmiştir.4

Yakın zamanda, Wald ve ark. SRRT ve iHD sonrası çıktıların kıyaslandığı en geniş araştırmanın sonuçlarını yayınlamıştır.5 Bu araştırma ABH tedavisine SRRT ile başlamanın daha iyi renal fonksiyon iyileşmesi ve daha az kronik diyaliz bağımlılığı ile ilişkili olduğunu açıkça göstermiştir.

Sonrasında gereken kronik diyalizin çok büyük ekonomik etkileri vardır. Bellomo ve Schneider şöyle yorumlamışlardır: “Geleneksel iHD kullanımına bağlı ekonomik maliyet [SRRT yerine iHD] Wald ve ark. tarafından  ortaya çıkarılan iHD’nin gerçek maliyeti ile çökmüştür".6

Ekonomik değerlendirmelere ek olarak, ABH sonrası kronik diyalizden kaçınmak, hastanın kronik diyalizle yaşayacağı büyük yük düşünüldüğünde, önemli bir tıbbi ve etik hedef, daha ileride ABH için başlangıç tedavi modalitesi olarak SRRT’nin tercih edilmesini destekler.

İlgili İçerik
multiFiltrate Acute Therapy System

Optimal tedavi seçeneğiniz

EMiC®2 filter

Ci-Ca® sitrat ve heparin antikoagülasyonu için uygun

1 Bell M et al., Intensive Care Medicine (2007); 33: 773-780

2 Uchino et al, The International journal of Artificial Organs (2007); 30: 281-292

3 Lin YF et al, The American Journal of Surgery (2009); 198: 325-332

4 Schneider AG et al., Intensive Care Medicine (2013); 39: 987-997

5 Wald R et al., Critical Care Medicine (2014); 42: 868-876

6 Bellomo R & Schneider AG, Critical Care Medicine (2014); 42: 990-991