İçeriğe atla

Sözlük

İki önemli işlevi olan bir proteindir. Bunlardan ilki, kanın sıvı kısmının damar içinde tutulmasının sağlanmasıdır. Diğer taraftan birçok madde için transport proteinidir. Çok sayıda ilaç, özellikle serbest yağ asitleri ve hormonlar albümine bağlanır ve tüm vücuda kan yoluyla bu sayede taşınırlar. Bu proteinin kandaki seviyesi, hastanın genel beslenme durumu hakkında bilgi verir.

Kanın azalmış oksijen taşıma kapasitesidir ve kanda azalmış hemoglobin içeriği ile ölçülür.

Kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar (örn. heparin).

Bir arter (kalpten vücuda kan taşıyan damar) ve bir ven (kalbe kan taşıyan damar) arasında, hastanın önkolunda doğrudan cerrahi yolla oluşturulmuş bağlantı. Bu bağlantı, hemodiyaliz için giriş sağlayacak şekilde artmış kan akışı sayesinde damarı genişletir. Uygun vasküler giriş hemodiyaliz için bir önkoşuldur.

Periton diyaliz tedavisinin, genellikle geceleri gerçekleştirilen makine destekli biçimidir.

İnsan vücudunun bileşimini ve sıvı durumunu tam olarak ölçmek ve diyaliz hastalarında aşırı hidrasyon seviyesini belirlemek için kullanılan cihaz.

4008 ve 5008 serisi ONLINEplus sisteme sahip cihazlarımızda sıvı bikarbonat konsantratın online üretimi için, kullanılan toz bikarbonat konsantratı.

Periton diyalizi ve akut diyaliz için folyolar, setler ve diğer bileşenlerin üretiminde kullanılan çevre dostu malzeme. Biofine® geri dönüştürülebilir ve PVC içermez.

Plazma ve hücre (kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi, pıhtı hücreleri, vs) içeren, vücutta dolaşan sıvı. Kanın ana fonksiyonu oksijen, besin ve hormonların hücrelere taşınması ve atık ürünlerin (karbondioksit ve üre gibi) atılmasıdır. Kan ayrıca su ve elektrolit dengesini düzenler, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak atıklarla savaşmaya yardımcı olur.

Enfeksiyona karşı insan vücudunu savunan kan hücreleridir. Alerjik reaksiyonlarda rol alırlar ve vücuttaki zarar görmüş, eski veya ölü hücreleri yok ederler.

Kanın, katı pıhtılar oluşturduğu karmaşık bir süreçtir. Hasarlı damar duvarının kanamayı durduran bir fibrin pıhtısı ile kaplandığı ve hasarlı damarın onarıldığı hemostazın önemli bir parçasıdır. Koagülasyon bozuklukları kanamada artışa ve/veya tromboz ve emboliye sebep olabilir. Diyaliz tedavisi sırasında, kanın pıhtılaşması heparin gibi antikoagülanlar ile inhibe edilir.

Vücudun içine veya dışına sıvı taşınması için cerrahi yolla cildin içinden bir kan damarına veya boşluğa yerleştirilen esnek tüptür. Periton diyalizinde diyaliz solüsyonunun karın boşluğuna infüzyonu ve boşaltımı için bir kateter kullanılır. Hemodiyaliz tedavisinde kateter diyaliz tedavisi için bir vasküler giriş olarak kullanılabilir. Bu durumda, kateter genellikle superior ana toplardamara veya bazen femoral damara yerleştirilir.

Diyaliz tedavisi sırasında hastanın kan dolaşımını diyalizere bağlayan tüp sistemidir.

Eritropoez uyarıcı ajanlar (ESA) anemisi olan diyaliz hastalarına reçete edilen rekombinant insan EPO’sudur.

Kan hücreleri oksijenin taşınmasından sorumludur. Böbreklerde oluşan bir hormon olan eritropoietin tarafından üretilirler.

Diyaliz solüsyonunun genellikle günde dört kez, elle değiştirildiği tedavi yöntemidir.

Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda, kemik ve mineral metabolizmasının daha fazla korunmasını sağlayan tedavi seçeneklerinin bir uzantısıdır. Kalsimimetikler, sıklıkla, diyaliz hastalarında görülen paratiroid bezinin hiperaktivitesi durumunda uygulanırlar. Kalsimimetiklerin ayrıca kemiklerin kalsiyum düzeyine olumlu etkileri mevcuttur.

Hastanın kanını temizlemek için yarı geçirgen bir membranın – periton diyalizinde hastanın peritonu, hemodiyalizde diyalizer membranı – kullanıldığı renal replasman tedavisidir.

Kandan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan ve faydalı maddelerin atılımını engelleyen yarı geçirgen zar 

Vücudun glikozu etkin kullanamayışından kaynaklanan artmış kan glikoz (şeker) düzeyidir. Şeker metabolizmasında bu durumu kontrol etmek için ana düzenleyici hormon olan insülin kullanılır.

Filtrelenmiş maddelerin ve fazla suyun kandan atılımı için diyalizde kullanılan sıvıdır.

Kandaki zehirli maddelerin, metabolik süreçler sonucu oluşan atık ürünlerin ve fazla suyun atılması için hemodiyalizde kullanılan özel filtre. Diyalizer bazen “yapay böbrek” olarak adlandırılır.

Eritropoez uyarıcı ajanlar (ESA) anemisi olan diyaliz hastalarına reçete edilen rekombinant insan EPO’sudur.

Diyaliz tedavisine ilişkin kalitenin güvence altına alınması için kullanılan Avrupa klinik veritabanıdır. Veritabanı diyaliz hastalarının tedavi verilerini kaydeder ve bireysel diyaliz klinikleri arasında tedavi kalitesinin etkin olarak karşılaştırılmasına olanak sağlar.

GFH her bir dakikada böbreklerin kandan filtrelediği sıvının hacmini gösterir (ilk idrar). Bu, sağlıklı böbreklerde 90ml/dakikadan (evre 1) ile diyaliz veya böbrek nakli gerektiren durumlarda15ml/dakikaya (evre 5) değişir. Evre 4 kronik böbrek hastalığı (KBY) olan hastalar ileri evre böbrek hasarına sahiptir (GFH 15 ila 29 ml/dak arasında); bu hastaların yakın gelecekte diyaliz veya böbrek nakli ihtiyacı duyacağı kuvvetle muhtemeldir.

ABD Ulusal Böbrek Vakfı’na göre kronik böbrek hastalığının aşamaları aşağıdaki gibidir:

Evre 1 – normal veya artmış GFH ile böbrek hasarı

≥ 90 GFH (ml/dak / 1.73 M)

Evre 2 – biraz azalmış GFH

60 – 89 GFH (ml/dak / 1.73 M)

Evre 3 – orta derecede azalmış GFH

30 – 59 GFH (ml/dak / 1.73 M)

Evre 4 – ciddi oranda azalmış GFH

15 – 29 GFH (ml/dak / 1.73 M)

Evre 5 – böbrek yetmezliği

< 15 (veya diyaliz) GFH (ml/dak / 1.73 M)

Hemodiyafiltrasyon hemodiyaliz ve hemofiltrasyonu birleştiren bir süreçtir. Bu iki süreci birleştiren teoretik başlangıç noktası, üre ve kreatinin gibi düşük boyutta moleküler maddeler hemodiyalizde olduğu gibi ağırlıklı difüzif taşıma ile uzaklaştırılırken, büyük boyutta moleküler maddelerin hemofiltrasyonda olduğu gibi büyük çoğunlukla konvektif taşıma ile uzaklaştırılmasıdır. Hemodiyafiltrasyonda (HDF), uzaklaştırılan zararlı maddelerin toplam miktarı, konveksiyon ve difüzyonun toplamı olmasa bile paralel olarak ilerledikleri ve birbirlerini etkiledikleri için tekil süreçlerden daha fazladır. Hemodiyafiltrasyon için üstün ultrafiltrasyon performansına sahip geçirgen sentetik membranlar (“high-flux diyalizerler”) daha çok kullanılır. Hemofiltrasyonda olduğu gibi, hemodiyafiltrasyonda ultrafiltrat steril solüsyon (replasman solüsyonu) ile değiştirilir.

Hasta kanının vücudun dışında tek kullanımlık kan setleri ile diyalizere aktığı bir tedavi yöntemidir. Diyaliz solüsyonu atık ürünleri ve fazla suyu taşırken temizlenmiş kan hastaya geri verilir. Süreç, kan pompalayan, antikoagülan ekleyen, temizleme sürecini düzenleyen, diyaliz solüsyonunun karışımını ve akış hızını kontrol eden bir hemodiyaliz cihazı tarafından idare edilir. Hasta genellikle haftada üç ile altı saat arasında değişen üç tedavi alır.

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, diyaliz solüsyonu kullanılmayan bir tedavi türüdür. Solütler bir yarı geçirgen membran vasıtasıyla plazma konvektif kuvvetler kullanılarak uzaklaştırılır. Filtrasyon ile atılan hacmin yerine replasman sıvısı konulur.

Diyaliz hastalarında demir eksikliğine bağlı aneminin tedavisinde kullanılan demir ürünüdür.

Vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerindeki maddedir.

Böbrekler, her biri omurganın sağ ve sol tarafından olmak üzere, karın boşluğunun arka kısmında bulunur. Hayati öneme sahip bu organlar yaklaşık 10 ile 12 santim arası uzunluğundadır ve her biri sadece 160 gram civarındadır. Böbrekler atıkları filtreleyerek ve idrar üreterek asit baz dengesinin düzenlenmesini sağlar. Bir yetişkinin böbreklerinden her 24 saatte yaklaşık 1.700 litre kan geçer.

Kan pıhtılaşmasını önlemek için hemodiyaliz sırasında uygulanan evrensel antikoagülan maddedir.

Renal fonksiyonun akut kaybıdır. Renal fonksiyon kaybının şiddetine bağlı olarak, aralıklı diyaliz tedavisi gerekebilir. Kronik böbrek yetmezliğinin aksine, diyaliz birçok hastada böbrek fonksiyonlarının tamamen yerine getirilmesine yardımcı olabilir.

Birkaç yıl içinde böbrek fonksiyonlarının yavaş ve ilerleyen şekilde nihai kaybı (vücudun artık detoksifikasyon yapamaması) ile sonuçlanan böbreğin kalıcı yetmezliğidir (son dönem böbrek yetmezliği). Renal fonksiyon geri kazanılamayacağı için, hasta böbrek nakli veya diyaliz gibi bir renal replasman terapisi ile tedavi edilmelidir. Kronik böbrek yetmezliği kemik hastalığı, iştah kaybı ve beslenme bozukluğunun yanısıra renal anemi, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler problemler gibi uzun dönemli komplikasyonlara eşlik eder.

Tedavi kalitesini gösteren bir değerdir. Üre klirensi (K) ve tedavi süresinin (diyaliz süresi, t) bazı toksinlerin filtrasyon hızına (hastadaki üre dağılım hacmi, V) bölünmesi ile hesaplanır.

Online hemodiyafiltrasyon ve online hemofiltrasyon gerçekleştirilmesi amacıyla 4008 ve 5008 serisi hemodiyaliz cihazlarımızda mevcut bir sistem. Online tedavi infüzyon solüsyonunun diyaliz cihazı tarafından otomatik olarak üretilmesi anlamına gelir. Online yöntem, hazır infüzyon solüsyon torbalarına güvenli, kullanıcı dostu, kaynak tasarruflu ve maliyet etkin bir alternatiftir.

Bir hemodiyafiltrasyon (HDF) modalitesidir. HighVolumeHDF’de replasman hacmi standart HDF’den daha yüksektir. Son çalışmalar HighVolumeHDF tedavisinin hasta sağkalım oranlarını geleneksel diyaliz tedavilerine göre büyük ölçüde iyileştirdiği kanıtlamıştır.

Bir donörden böbrek nakletmek amacıyla gerçekleştirilen cerrahi işlemdir.

Kanın temizlenmesi için karın boşluğunun ve abdominal organların iç yüzeyini kapsayan peritonunun kullanıldığı bir diyaliz tedavi yöntemidir. Hastanın karın boşluğuna cerrahi yöntemlerle yerleştirilen bir kateter yoluyla steril diyaliz solüsyonunun doldurulması ve boşaltılmasıdır. Solüsyon, toksinleri ve fazla suyu absorbe eder. Birçok tedavi, cycler ile desteklenir ve hastalar tarafından günde birkaç kez veya gece sırasında evde veya işte uygulanır.

Fosfat bağlayıcı bağırsak içerisinde gıda yoluyla alınan fazla fosfatı bağlar. Fazla fosfat normalde sağlıklı böbrekler tarafından atılır. Bu filtreleme süreci kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda diyaliz ile yalnızca kısmen yerine konabilir. Kanda fazla miktarda fosfat bulunması kemik hastalığı, paratiroid problemleri ve vasküler kalsifikasyon gibi bir çok yan etkiye neden olabilir. OsvaRen kronik böbrek hastalığı olan hastalar için fosfat bağlayıcılara bir örnektir.

Diyalizer membranlarının üretimi için kullanılan bir polimerdir (plastik). Yüksek termal stabilite, kimyasal direnç ve kan uyumluluğu ile karakterizedir.

Tanımlanmış bir süre içerisinde belirli bir hastalığa sahip hastaların sayısıdır.

Hasta, hekim ve hemşirelik personeli için en üst düzeyde güvenli ve konfor sağlarken geniş bir yelpazede periton diyalizi seçenekleri sunan aletli periton diyalizi sistemidir. Önceki modellerle karşılaştırıldığında sleep•safe harmony’nin kullanımı daha da kolaydır ve hastanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde özel çözümler sunar.