İçeriğe atla

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF, Fresenius Medical Care demektir

 • Azalmış mortalite riski
 • CorDiax ürün yelpazesi ile kaynakların optimum kullanımı
 • Daha düşük genel tedavi maliyetleri

Faydalar

İç veriler: Haftalık bölünmelerin şematik grafiği

İç veriler: Haftalık bölünmelerin şematik grafiği

Tedavi avantajları

Diyaliz hastalarında kardiyovasküler risk faktörleri üzerine sayısız olumlu etkisi olan HighVolumeHDF, doğal böbreği eliminasyon profiline yaklaşan en etkili diyaliz tedavisi modalitesi1 olarak kabul edilmektedir.Yüksek sübstitüsyon hacimleri elde edilerek, HighVolumeHDF tedavisi, orta moleküllerin daha etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla sağlanır. HighVolumeHDF hasta sonuçlarını iyileştirir ve diyaliz hastaları ile ilişkili potansiyel kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde yararlı etkiler sunar:

 • Serum ß2-m ve fosfat düzeyi2,3,4
 • İnflamatuar yanıt5
 • İntradialitik hemodinamik stabilite6
 • Anemi kontrolü7,9 
   

Bu faktörler, hasta sağkalımının iyileştirilmesine katkıda bulunur.8

HighVolumeHDF ile daha düşük mortalite riski

Son yıllarda çeşitli çalışmalar HDF'nin klinik yararlarını doğrulamıştır.8,9,11,12 Bu çalışmalar, HDF tedavisinin faydalarını elde etmek ve maksimize etmek için seyreltme sonrası modda büyük konveksiyon hacimlerinin gerekli olduğunu göstermiştir. Katalan yüksek hacimli HDF çalışması, HD'ye kıyasla yüksek verimliliğe sahip postdilüsyon sonrası HDF'si olan hastalarda tüm nedenlere bağlı mortalitede% 30'luk ciddi bir risk azalması olduğunu göstermektedir.8
Konveksiyon hacmi ve mortalite riskinin büyüklüğü arasındaki ters ilişki, en son meta-analizinde13 Avrupa Diyaliz Çalışma Grubu tarafından güçlendirilmiş ve HDF Pooling Projesi araştırmacıları tarafından doğrulanmıştır.14 Analiz, HDF'nin tüm neden ve kardiyovasküler mortalite riskini, özellikle de en az 23 L / seans konveksiyon hacmi ile azalttığını göstermiştir.14

Araştırma bilgileri için

HighVolumeHDF — en gelişmiş ve maliyet - etkin tedavi

5008 CorDiax ile HighVolumeHDF’i çekici kılan yalnızca genel tedavi maliyetlerinin azalma olasılığı değil, aynı zamanda çevre dostu olması ve kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile maddi tasarruf sağlanmasıdır.

Diyalizat akış şeması

Ayrıntılı bilgi: FX CorDiax 600 ile dilüsyon sonrası Hct = %35; Resirkülasyon = %5

CorDiax ürün yelpazesi ile kaynakların optimum kullanımı

CorDiax ürün yelpazesinin yenilikçi ve son derece otomize özellikleri, günlük iş akışlarını optimize ederek yüksek ve istikrarlı hasta güvenliği düzeyleri ile hemşireleri destekler. Sonuç, HighVolumeHDF’in günlük rutine kolay entegrasyonudur. HighVolumeHDF için steril, pirojensiz replasman sıvısının hazırlanması iki aşamalı filtrasyon sürecine dayanır.

 • Ek tek kullanımlık bir filtre için ekstra maliyet oluşmamaktadır.
 • Priming veya reinfüzyon için hazır yıkama solüsyonu veya atık torbası ihtiyacı yoktur. 
   

AutoFlow özelliği otomatik olarak diyalizat akışını kan akışına uyarlar. Bu, önemli miktarda su, atık su, konsantrat ve enerji tasarrufu sağlar, büyük ölçüde maliyetlerin düşürülmesi ile sonuçlanır.

HighVolumeHDF'nin maliyet tasarrufu potansiyeli

HighVolumeHDF'in maliyet tasarrufu sağlama potansiyeli
* Sadece sevelamer hastaları için geçerlidir.

HighVolumeHDF — daha düşük toplam tedavi maliyeti

Direkt prosedür maliyetlerine ek olarak diyaliz tedavi maliyetlerinin ana bileşenleri, hastaneye yatış, eritropoietin (EPO) ve fosfat bağlayıcı kullanımıdır. Ekonomik olarak dar bir ortamda genel tedavi maliyetlerini azaltmak için her fırsat değerlendirilmelidir. Yüksek yatış oranları sadece hastaların yaşam kalitesini etkilemekle kalmayıp tüm sağlık sistemlerinde tıbbi bakımın en pahalı biçimi olmaktadırlar.

HighVolumeHDF, hastanede yatma oranlarını ve hipotansif atakları önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir8.Diyaliz hastalarına uygulanan EPO1 ve fosfat bağlayıcı4,10 miktarının HDF uygulaması ile azaldığı görülmüştür.
Böylece daha kaliteli bakım, daha düşük ilaç yükü ve maliyeti ile sağlanabilir.

Sözden kanıta

Her bir diyaliz hastası için mümkün olan en iyi sonuçları elde etme konusundaki taahhütlerimiz hemodiyafiltrasyona (HDF) olan tutkumuzun ana unsurlarından biridir. Bu tutku, HDF’in her hasta için en iyi tedavi olduğu inancımıza dayanmaktadır.

HDF'ye olan inancımız şu anda bilim çevrelerinde yaygın olarak paylaşılıyor ve kanıtlarla destekleniyor. Son yıllarda birçok yayın HDF'nin faydalarını halihazırda doğrulamıştır. 8,9,11,15 Katalan yüksek hacimli HDF çalışması8, bu tedavinin yararları için birikerek kanıt sağlar. 5008 CorDiax'ın basit ve güvenilir kullanımı ile birlikte önemli ölçüde geliştirilmiş hasta sonuçları ve ikna edici bilimsel kanıtlar, şimdi HighVolumeHDF'e geçmek için güçlü ve etkili nedenlerdir.

Bu yüzden 30 yılı aşkın süredir Fresenius Medical Care, HighVolumeHDF tedavisinin mükemmel bir biçimde uygulanmasını destekleyen CorDiax ürün yelpazesine giden yolda Kardiyoprotektif Hemodiyaliz ürünleri geliştirmektedir.

Hemodiyafiltrasyondan HighVolumeHDF’e

HDF iki prensibi birleştiren bir renal replasman tekniğidir – difüzyon ve konveksiyon. Konvektif süreç, bol miktarda plazma suyunun membran boyunca ultrafiltrasyonuna dayanır. Bu, küçük moleküllerin difüzif transportuna ek olarak konveksiyona bağlı daha büyük çözünen maddelerin de etkin şekilde uzaklaştırılmasını sağlar.

Sıvı dengesini korumak için, ideal olarak diyalizer sonrası, post-dilüsyon HDF olarak adlandırıldığı şekilde, ek ultrafiltrasyon hacmini hastaya geri vermek gerekir.

Hemodiyafiltrasyonda hacim önemlidir

Son yayınlar, HDF tedavisinin faydalarını maksimize etmek için post-dilüsyon modunda yüksek bir konvektif hacim gerekliliğini göstermiştir.8,9,11,15 
Katalan yüksek hacimli HDF çalışmasına göre, seyreltme sonrası tedavide tedavi başına en az 21 L'lik bir ikame hacmi (kilo vermeye izin vermeden), hayatta kalma yararını elde etmek için hedef olmalıdır.8
Büyük miktarlarda replasman hacminin üretimi artık bir zorluk değildir. Günümüzde her bir hasta için replasman hacminin maksimize edilmesi yeni bir terapötik yaklaşım gerektirir — HighVolumeHDF.

Çalışma

Katalan HighVolume HDF Çalışması8

Katalan HighVolumeHDF çalışması,  HighVolumeHDF'in faydalarını kanıtlıyor.

Artmış Sağkalım

%30 tüm nedenlere bağlı mortalite riskinde azalma (p=0.01)
%55 enfeksiyona bağlı mortalite riskinde azalma (p=0.03) 
%61 inmeye bağlı mortalite riskinde azalma (p=0.03)

 

Katalan high-volume HDF çalışma verisi

*Ortalama konvektif hacim 23-24 litre/seans arasında değişmektedir
**High-Flux HD’de %92
Grafik, orijinal yayından uyarlanmıştır.

Konvansiyonel yüksek akımlı hemodiyalizde tutulan hastalarla karşılaştırıldığında, yüksek verimli postdilüsyon için online hemodiyafiltrasyona randomize edilen hastalarda, tüm nedenlere bağlı mortalite anlamlı derecede düştü.

Daha iyi hasta sağlığı

%28 hipotansif atakların sıklığında risk azalması (p<0.001)

 

Azalmış tedavi maliyeti

%22 tüm nedenlere bağlı hastaneye yatışlarda risk azalması

Çalışmanın detayları8

Çalışmanın amacı:
Hasta sağkalımı üzerine online hemodiyafiltrasyonun hemodiyalize etkisinin karşılaştırılması.

Çalışmanın tasarımı:
Katalan Nefroloji Derneği tarafından desteklenen çok merkezli, ileriye dönük randomize kontrollü bir çalışma.

Çalışma bitiş noktaları:
Ana sonlanım noktası, tüm nedenlere bağlı ölüm iken, ikincil sonlanım noktaları, kardiyovasküler mortalite, tüm nedenlere bağlı hastaneye yatış, tedavi toleransı ve laboratuvar verilerini içerir.

Hastalar:
906 kronik hemodiyaliz hastası hemodiyaliz (n=450) ve yüksek-hacimli post dilüsyon online hemodiyafiltrasyon (n=456) gruplarına randomize edilmiştir.

Araştırma bilgileri için

Ürün

HighVolumeHDF görseli

HighVolumeHDF Fresenius Medical Care demektir

Hemodiyafiltrasyondaki zorluklar, sürekli HighVolumeHDF tedavi yaklaşımını destekleyen yenilikçi ürünler geliştirmek konusunda bize yol açmıştır. HighVolumeHDF’i tüm hastalar için mümkün kılmak konusundaki uzun soluklu taahhüdümüz, gelişmiş ve son derece sinerjik bir protföy ile sonuçlanmıştır. Sonuç: FX CorDiax HDF hemodiyafiltre ve Online Arıtma Zinciri (OPC) ile birlikte 5008 CorDiax ve 5008S CorDiax bugün, tedavinizi desteklemek için size özel hizmetlerle geliştirilmiş entegre bir tedavi sistemi oluşturur. 

5008 CorDiax ve 5008S CorDiax

5008 CorDiax ve 5008S CorDiax: standart olarak HighVolumeHDF

5008 CorDiax ve 5008S CorDiax’ın yeni AutoSubplus fonksiyonu ile HighVolumeHDF, ek kullanıcı etkileşimi gerektirmeden HD kadar basit ve güvenilir hale geldi.

FX CorDiax Hemodiyafiltreler: tasarımıyla üstün

FX CorDiax hemodiyafiltreler, albümin kaybından kaçınırken, orta büyüklükteki moleküllerin etkin şekilde uzaklaştırılmasını sağlayan optimal akış koşulları için tasarlanmıştır.

Online Saflaştırma Basamakları ürün yelpazesi

Online Saflaştırma Basamakları (OSB): Akıllı su kalitesi yönetimi

OSB ürün yelpazesi, HighVolumeHDF tedavisi için gerekli olan büyük miktarlarda replasman sıvısı verilmesinde gerekli tüm süreçleri kapsar.

Su teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin

İlgili İçerik

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.

2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.

3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.

5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.

7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.

8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.

9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.

10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.

12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93.

13 Mostovaya I.M. et al., Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.

14 Peters S.A.E. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31: 978-984.

15 Basile C. et al., Journal of Nephrology (2017); 30(2): 181-186.

Bize ulaşın

Bu iletişim formunu kullanarak bir satış toplantısı, demo veya broşür talep edin

Sağladığınız bilgiler yalnızca sorunuzu yanıtlamak için kullanılacaktır. Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun

Contact :: TR

captcha